Discipline Committee

Discipline Committee Members

Dr. Shantharam Rai. C.,   Dr. Antony P.J,
Principal, AJIET   HOD CSE
Advisor   Chairman
+91 9480065081