Women’s Welfare Committee

Women’s Welfare Committee (WWC) Members
Dr. Shantharam Rai. C.,   Dr. Shantha Kumari. K.,
Principal, AJIET   HOD (Mathematics)
Advisor   Chairman
+91 9480065081   +91 9480025089
     
Ms. Shwetha S. Shetty   Mrs. Vishmitha S. Shetty
Asst. Professor – (Mathematics)  

Asst. Professor –(Mathematics)

 
Member   Member